Luận văn quản trị Công trình lựa chọn nhà thầu

Luận Văn Việt san sớt với bạn những trở ngại chung về quản trị Công trình trong luận văn quản trị buôn bán. Trong trường hợp bạn không mang thời kì làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thuê của Luận Văn Việt nhé.
+++ Đọc thêm : làm luận văn tốt nghiệp

Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng được thực hiện đối với các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây dựng khác.

Việc lựa chọn nhà thầu là nhằm tìm được nhà thầu chính, tổng thầu, thầu phụ có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp với loại và cấp công trình.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của Luận Văn Việt nhé.

Tổng thầu xây dựng: Là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để nhận thầu toàn bộ một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình. Tổng thầu xây dựng bao gồm các hình thức chủ yếu sau: tổng thầu thiết kế; tổng thầu thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Nhà thầu trong hoạt động xây dựng: Là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Nhà thầu trong hoạt động xây dựng có hai loại:

  • Nhà thầu chính trong hoạt động xây dựng: Là nhà thầu ký kết hợp đồng nhận thầu trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để thực hiện phần việc chính của một loại công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình.

  • Nhà thầu phụ trong hoạt động xây dựng: Là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng để thực hiện một phần công việc của nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng phải tuân theo các quy định của Luật Xây dựng và pháp luật về đấu thầu, phải đảm bảo những yêu cầu sau:

  • Đáp ứng được hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình.

  • Chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý.

  • Khách quan, công khai, công bằng, minh bạch.
    +++ Đọc thêm : Download 102 đề tài luận văn thạc sĩ Luật tiêu biểu Miễn phí
    Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của Luận Văn Việt. Về giá làm luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này, Luận Văn Việt chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.

Welcome! :slight_smile:

Please read https://gsoc.xwiki.org where you’ll find details and feel free to ask questions here or in the chat or on the devs mailing list.

Do you mean Google Summer Of Code 2019 ?